രണ്ട് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും സാറ്റലെെറ്റ് ഫോണ്‍; തടസ്സമില്ലാത്ത സേവനത്തിന് ബിഎസ്എന്‍എല്‍ സാറ്റലെെറ്റ് ടെക്നോളജിയിലേക്ക് 

രണ്ട് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും സാറ്റലെെറ്റ് ഫോണ്‍; തടസ്സമില്ലാത്ത സേവനത്തിന് ബിഎസ്എന്‍എല്‍ സാറ്റലെെറ്റ് ടെക്നോളജിയിലേക്ക് 

Loading...