ആരാണ് മരുന്നു കഴിക്കാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുക, പാണ്ടകളും വ്യത്യസ്തരല്ല!