എന്നെ പിടിച്ചോ, പല തവണ വിട്ടയച്ചിട്ടും പിടികൊടുക്കാന്‍ തയ്യാറായി ഒരു മീന്‍