വീഡിയോ: മൗറീഷ്യസിനെ വീഴ്ത്തിയ നീലക്കടുവകളുടെ എണ്ണം പറഞ്ഞ ഗോളുകള്‍