ഇവന്മാര്‍ ഇതെന്താ കാണിക്കുന്നേ, ഇതൊക്കെ എത്ര സിംപിള്‍!