ആരാണ് മരുന്നു കഴിക്കാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുക, പാണ്ടകളും വ്യത്യസ്തരല്ല!

ആരാണ് മരുന്നു കഴിക്കാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുക, പാണ്ടകളും വ്യത്യസ്തരല്ല!

ആരാണ് മരുന്നു കഴിക്കാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുക, പാണ്ടകളും വ്യത്യസ്തരല്ല!

ആരാണ് മരുന്നു കഴിക്കാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുക, പാണ്ടകളും വ്യത്യസ്തരല്ല!

മനുഷ്യര്‍ക്ക് മാത്രമല്ല, മരുന്നു കഴിക്കാന്‍ മൃഗങ്ങള്‍ക്കും അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ഒന്നുമല്ല. പാണ്ടകള്‍ക്ക് മരുന്ന് നല്‍കാനുള്ള മൃഗശാല ജിവനക്കാരന്റെ പെടാപ്പാടിന്റെ രസകരമായ ദൃശ്യങ്ങള്‍ കാണാം..