ജീവിക്കാനും തൊഴിലെടുക്കാനുമുള്ള അവകാശത്തിന് നേരെയുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ്: എകെ ബാലന്‍ 

ജീവിക്കാനും തൊഴിലെടുക്കാനുമുള്ള അവകാശത്തിന് നേരെയുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ്: എകെ ബാലന്‍ 

Loading...