‘ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജില്ല തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ല’; അവിടെ സ്ഥിര താമസം ആക്കണം എന്ന് ആലോചിക്കാറുണ്ടെന്ന് സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ്  

‘ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജില്ല തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ല’; അവിടെ സ്ഥിര താമസം ആക്കണം എന്ന് ആലോചിക്കാറുണ്ടെന്ന് സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ്  

Loading...