മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധമാരോപിച്ചുളള കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി നദീര്‍; സര്‍ക്കാരിന്റെ നിലപാട് ആരാഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി

മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധമാരോപിച്ചുളള കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി നദീര്‍; സര്‍ക്കാരിന്റെ നിലപാട് ആരാഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി

Loading...