പേനത്തുമ്പില്‍ വിരിഞ്ഞ മനോഹര ചിത്രങ്ങള്‍ 

Photo Story |

വിഷ്ണു ജെ. നായര്‍ എന്ന യുവാവ് തന്റെ മനോഹര ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് പിറവി നല്‍കുന്നത് പേനത്തുമ്പില്‍ നിന്നാണ്. പേനത്തുമ്പില്‍ വരിഞ്ഞ ചില മനോഹര ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം