കൃത്യനിഷ്ഠ ഇല്ലേയില്ല, തോന്നുംപടി സര്‍വീസ് റദ്ദാക്കും; എയര്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അപഖ്യാതി; മോശം വിമാനക്കമ്പനികളില്‍ മൂന്നാമത്

കൃത്യനിഷ്ഠ ഇല്ലേയില്ല, തോന്നുംപടി സര്‍വീസ് റദ്ദാക്കും; എയര്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അപഖ്യാതി; മോശം വിമാനക്കമ്പനികളില്‍ മൂന്നാമത്

Loading...